VERWIJZING & VERGOEDINGEN

 

Verwijzing nodig?

Een verwijzing van arts, huisarts of het CJG is niet vereist om begeleiding op te starten en zal geen nadelige gevolgen hebben voor vergoeding van de zorgverzekeraar.
Indien u in het bezit bent van een verwijzing, wordt het op prijs gesteld wanneer deze wordt meegenomen naar het eerste consult.

 

 

VERGOEDINGEN

Oefentherapie Cesar/Mensendieck wordt voor personen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering; voor personen vanaf 18 jaar vanuit de aanvullende verzekering. Behandelkosten worden conform polisvoorwaarden vergoed.therapie voor jeugd tot 18 jaar met niet chronische aandoeningen, kan maximaal 18 keer vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Bij (jong) volwassenen vanaf 18 jaar is het advies uw polis door te nemen of contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar of er een aanvullende verzekering afgesloten is voor fysiotherapie/ oefentherapie. Alle verzekeringsmaatschappijen hebben, onder verschillende voorwaarden, fysiotherapie/ oefentherapie opgenomen in hun aanvullende verzekeringspolissen. Hierdoor blijft fysiotherapie/ oefentherapie toegankelijk voor de meeste cliënten vanaf 18 jaar, onder voorwaarde dat u zich wel aanvullend verzekerd heeft. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt,  verschilt echter per verzekeraar en hangt af van het soort polis. Kijk uw polis na of vraag uw zorgverzekeraar.

Tegenwoordig kunt u op twee manieren verzekerd zijn:

  1. U heeft de verplichte Basis-verzekering afgesloten.
  2. U heeft daarnaast een extra Aanvullende-verzekering afgesloten.

De betaling

Wanneer oefentherapie vergoed wordt door uw zorg verzekeraar ontvangt u in de  meeste gevallen geen factuur . De declaraties worden in dit geval rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en de zorgverzekeraar betaalt direct aan uw oefentherapeut uit. In die gevallen waarbij de verzekeraar anders handelt, ontvangt u van ons een factuur en dient u deze zelf in te sturen om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Wanneer u niet voor oefentherapie vergoeding in aanmerking komt, ontvangt u de factuur thuis.

 

Bij een niet nagekomen afspraak kunnen de behandelingskosten en de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht worden.Afzeggen van een behandeling dient 24 uur van tevoren te gebeuren. Anders kunnen wij helaas genoodzaakt zijn 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling als gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Op deze tarieven is geen BTW van toepassing.

 

Betalingsvoorwaarden

  •  De patiënt kan zich niet aan betaling van een door de oefentherapeut gegeven behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
  • Bij een niet nagekomen afspraak kunnen de behandelingskosten en de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht worden. Afzeggen van een behandeling dient 24 uur van tevoren te gebeuren. Anders kunnen wij genoodzaakt zijn 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling als gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  • Behandelingen die de patiënt al dan niet ten laste kan laten komen van de zorgverzekering of een aanvullende verzekering, worden rechtstreeks aan de patiënt via een nota gedeclareerd (restitutie) tenzij de oefen­therapeut hiervoor andere afspraken heeft gemaakt met die zorgverzekeraar.
  • Wanneer oefentherapie vergoed wordt door uw zorg verzekeraar ontvangt u in de meeste gevallen geen factuur . De declaraties worden rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en de zorgverzekeraar betaalt direct aan ons uit. In die gevallen waarbij de verzekeraar dit nog niet wenst, ontvangt u van ons een factuur en dient u die zelf in te sturen om voor een vergoeding in aanmerking te komen
  • De declaraties van de oefentherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de oefentherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt betaald, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de oefentherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbe­grip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitenrechtelijke incas­sokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,00, alles exclusief omzetbelasting.